Back to top

Política de xarxes socials

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN LES XARXES SOCIALS OFICIALS DE FUNDACIO DAMM

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta política de privacitat en les xarxes socials descriu l’ús que FUNDACIO DAMM  faci de les dades personals dels usuaris en registrar-se a través del perfil que FUNDACIO DAMM té a las xarxes socials i navegar-hi amb el seu usuari de xarxa social, per a les finalitats que s’indiquen tot seguit.

En registrar-se amb la seva identitat de en definitiva, d’una xarxa social, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals de conformitat amb la política de privacitat de FUNDACIO DAMM.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

S’informa els usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil de l’usuari a les xarxes socials titularitat de FUNDACIO DAMM , que aquesta és la responsable del tractament de dades personals que es dugui a terme, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, FUNDACIO DAMM respecta la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals; per fer-ho adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades,

Les dades personals dels usuaris només s’obtindran per tractar-les quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s’hagin indicat als usuaris.

Quan es recullin dades personals, s’informarà prèviament l’usuari d’una manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d’acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades a FUNDACIO DAMM es conservaran mentre l’interessat (i) no en sol·liciti la supressió o la rectificació, (ii) no s’oposi que les seves dades continuïn sent tractades o, (iii) en aquells tractaments que requereixin la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sens perjudici del que s’ha exposat anteriorment, i addicionalment a aquests terminis, les dades es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular, de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per atendre possibles reclamacions que es puguin plantejar per l’ús que se n’hagi fet.

Per a més detalls en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’usuari haurà de visitar la política de privacitat de FUNDACIO DAMM , on trobarà informació detallada sobre la protecció de dades.

3. DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPAÇOS

L’accés i el registre a través de les xarxes socials de FUNDACIO DAMM està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, caldrà la intervenció del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació legal de l’usuari incapaç per a l’accés.

FUNDACIO DAMM quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús de les xarxes socials per menors o persones incapaces. Les xarxes socials de FUNDACIO DAMM no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat; per aquest motiu, si l’usuari és menor d’edat, no s’hi ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials de FUNDACIO DAMM, ni tampoc proporcionar cap informació personal.

4. FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES EN LES XARXES SOCIALS

La informació i les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a través de les xarxes socials de FUNDACIO DAMM es tracten amb la finalitat de:

· Gestionar el registre de l’usuari, la creació del seu compte i l’ús de les xarxes socials de FUNDACIO DAMM.

· Atendre totes les peticions que ens formuli a través de les xarxes socials de FUNDACIO DAMM.

· Enviar informació i publicitat de FUNDACIO DAMM, per qualsevol mitjà, electrònic o no.

· Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari i mantenir-lo al dia d’activitats, notícies, ofertes especials i promocions de la marca FUNDACIO DAMM del seu interès.

· Enviar informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats en l’àmbit del sector de l’alimentació i begudes, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic (correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS, telèfons, mòbils). Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

· Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari i mantenir-lo al dia d’activitats, notícies, ofertes especials i promocions de la marca FUNDACIO DAMM del seu interès.

· Anàlisi i elaboració de perfils comercials a partir de la informació facilitada per cercar continguts que siguin d’interès de l’usuari, utilitzant tècniques de profiling per fer publicitat dirigida i màrqueting directe. L’elaboració d’aquests perfils es basarà en la informació procedent tant de fonts internes de FUNDACIO DAMM  com externes, com ara xarxes socials, fonts públiques, altres empreses del grup o col·laboradores. Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

La informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials de FUNDACIO DAMM, incloses les dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’usuari utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’usuari pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

Si es desactiva l’aplicació de FUNDACIO DAMM expressament o els permisos de tercers al perfil de l’usuari d’una xarxa social, deixarà de proporcionar el seu identificador d’usuari de la xarxa social

En les xarxes socials, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació o altres continguts, cosa que en aquest cas farà de manera lliure, voluntària i conscient. Si ho fa així, aquests continguts estaran subjectes tant a aquesta política com a les normes i les condicions d’accés i ús de la xarxa social corresponent. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i l’avís legal. L’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l’autorització de tercers.

FUNDACIO DAMM tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial –unilateralment i sense comunicació ni autorització prèvies de l’usuari– qualssevol continguts publicats per l’usuari quan aquest usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i/o les de les xarxes socials.

5. RESPONSABILITAT I QUALITAT DE LES DADES

FUNDACIO DAMM només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades de conformitat amb aquesta política i respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari registrat també per mitjà del seu identificador de la xarxa social, i no té cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i les posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin dur a terme tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació aliens a FUNDACIO DAMM que puguin accedir a aquestes dades quant a la prestació dels seus serveis o l’exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social.

FUNDACIO DAMM adverteix que cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i/o comunicar dades personals de terceres persones sense comptar prèviament amb la seva deguda autorització, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que únicament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, tant si són usuaris de la xarxa social de FUNDACIO DAMM com si no.

6. EXERCICI DELS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

FUNDACIO DAMM informa l’usuari de la possibilitat d’exercitar els drets següents:

- Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i a rebre la informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

- Dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si és el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

- Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

- Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent.

- Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. En aquests supòsits, les dades es lliuraran de manera estructurada, ús comú i lectura mecànica.

- Dret a retirar el consentiment prestat.

- Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’usuari podrà exercitar els drets indicats anteriorment a través de l’adreça de correu postal següent: FUNDACIO DAMM – Att. Oficina Privacitat carrer Rosselló, 515 08025 BARCELONA, així com a través de l’adreça de correu electrònic següent: privacidad@cfdamm.cat.

7. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

FUNDACIO DAMM podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la publicada. En aquests casos, si l’usuari estigués registrat, FUNDACIO DAMM l’haurà d’informar directament d’aquells possibles canvis que el puguin afectar jurídicament; a més a més pot accedir en tot moment a la política a fi de mantenir-se informat i actualitzat.

L’usuari pot contactar amb FUNDACIO DAMM mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les dades de contacte següents:

FUNDACIO DAMM, Carrer Rosselló, 515 08025 BARCELONA