Back to top

Política de privacitat

FUNDACIO DAMM respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives adients per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals FUNDACIO DAMM és responsable compleix la normativa referida.

Les dades personals només seran obtingudes per FUNDACIO DAMM per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de FUNDACIO DAMM l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a FUNDACIO DAMM els canvis que s’hi produeixin.

Per això, FUNDACIO DAMM informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat:

FUNDACIO DAMM li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seva seguretat, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, per bé que si no facilita determinades dades o preguntes que es puguin formular en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal; en aquest cas FUNDACIO DAMM informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.