Go to: Contingut » | Main menu » | Information menu »


Avís legal


Benvinguts a la plana d’Informació Legal del Club de Futbol DAMM (CF DAMM). Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web de CF DAMM que Club de Futbol DAMM, fundat en 1954 i amb Domicili Social a nom de Cerveses DAMM c) Rosselló, 515 Barcelona, posa a disposició dels usuaris mitjançant l’adreça d’Internet http://www.cfdamm.cat

Aquesta plana té per objecte facilitar al públic una informació general del CF DAMM, a disposició de tota persona interessada i amb lliure accés. Tanmateix l’usuari podrà sol·licitar mitjançant la pròpia plana web les peticions d’informació i els aclariments que estimi oportuns en relació als continguts inclosos en la pròpia plana web. La informació demanada li podrà ser remesa per correu electrònic a l’adreça que sigui facilitada pel propi usuari en la seva sol·licitud.

 

CONDICIONS D’ACCÉS

La informació que apareix en aquesta plana és la vigent en la data de la seva darrera actualització. La informació d’aquesta plana web es subministra sense garantia de cap mena, ni explícita, ni implícita, i podrà actualitzar-se, modificar-se i eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació. El Club de Futbol Damm no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin introduït en els hipervincles als que es faci referència en aquesta plana. L’establiment d’hipervincles no significa en cap cas l’existència de relacions entre el CF DAMM i el propietari de la plana web  en la que s’estableixin, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allà oferts. Queda expressament prohibida qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d’aquesta plana web o de qualsevol informació continguda en la mateixa.

El CF DAMM realitza grans esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquesta plana. CF DAMM no assumeix cap responsabilitat per les diferències que puguin existir entre els documents publicats en paper  i la seva versió electrònica publicada en aquesta plana web. En cas de discrepància entre la versió en paper i la versió electrònica, prevaldrà la primera. CF DAMM no respon a la veracitat integritat o actualització de la informació que no sigui d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, així com tampoc de les contingudes en altres websites mitjançant hipervincle des de la plana web, per la qual cosa, CF DAMM no assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús de les citades informacions. En cap cas, els esmentats hiperenllaços, l’aparició de notes de premsa, opinions o altres continguts hauran de ser entesos o considerats com a recomanació, suggeriment, invitació, patrocini o distribució per part del C.F. DAMM, o en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o en qualsevol forma pels mateixos divulgats.

 

PROPIETAT INTELECTUAL  I INDUSTRIAL

Tots els continguts de les planes web del CF DAMM, el seu disseny gràfic i codis estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual  i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a CF DAMM o, en tot cas, a tercers. En cap circumstància l’accés a la plana web del CF Damm implica cessió , transmissió o qualsevol tipus de renúncia , ni total ni parcial, dels seus drets de titularitat, per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per al seu ús personal i privat.

 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT DE DADES

CF DAMM es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels visitants de la plana web en aplicació d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

CF DAMM preguntarà de forma explícita quan necessiti informació d’identificació personal o de contacte amb els seus usuaris.

La informació enviada a CF Damm mitjançant aquesta plana web a efectes de selecció de personal es mantindrà en la més estricta confidencialitat i serà tractada conforme a la legislació europea o nacional, segons correspongui, relativa a la privacitat d’informació. L’enviament per part seva d’aquesta informació implica l’autorització de l’emissor per tal que CF DAMM la faci servir per al seu propòsit  i per a transferir-la a qualsevol filial o empresa associada a CF DAMM, on serà tractada segons els mateixos principis.

 

INFORMACIÓ SOBRE ASPECTES TÈCNICS I DE SEGURETAT

CF DAMM no es farà responsable de possibles pèrdues , danys o perjudicis de qualsevol tipus que provinguin d’accedir i usar el website, incloent-se, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. CF DAMM tampoc serà responsable dels danys que pogueren patir els usuaris per un ús no adient d’aquest website i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absències o defectes en les telecomunicacions. CF DAMM no assumeix cap responsabilitat en quant a la correcta recepció dels missatges de text  o correu electrònic ni assegura l’hora de recepció dels mateixos en el terminal del Client al realitzar-se l’enviament mitjançant tercers i no poder verificar que existeixen les condicions necessàries per a una correcta recepció dels missatges o correus en el moment del seu enviament. CF DAMM informa els usuaris que no es garanteix la seguretat, autenticitat i integritat del correu electrònic tramés al compte de correu electrònic de l’Usuari, al enviar-se en un entorn de comunicació no segur i ,per tant, no poder-se garantir la inviolabilitat del seu contingut. En cas de discrepàncies entre el contingut del correu electrònic rebut per l’usuari i el que guardi CF DAMM en els seus servidors com a enviat, prevaldrà aquest darrer.